Recenze:
Mirko Frýba: Páli - jazyk, texty, kultura
Albert, Boskovice 2001


Tato učebnice obsahuje mnoho užitečných informací pro studenty pálijštiny, kteří chtějí získat přístup k Buddhovým rozpravám v jejich původním znění. Bohužel se v ní vyskytuje značné množství chyb a nesprávných překladů, na které bych zde chtěl upozornit, aby jimi čtenáři nebyli zmateni (HTML neumožňuje zobrazení vodorovných čárek nad samohláskami ani teček pod/nad souhláskami):

str. 12 a 25: místo sangha-yána čti sangáyana
str. 13 a 156: místo magadhí čti mágadhí
str. 36: čti svákkháto bhagavatá dhammo
str. 37: místo vahano čti vahato
str. 47: slovo sutta (sans. sútra), "rozprava", je zde zaměňováno se slovem suta (sans. šruta), "slyšené"
str. 69 a 96: místo niddána čti nidána
str. 72: čti idam dukkhan ti pajánáti
str. 73: místo salájátánam čti salájatanam
str. 74: místo paccuppana čti paccuppanna
str. 79: místo rozčilující čti rozvášňující
str. 82 a 86: místo paňňává čti paňňavá
str. 101: místo bahusuttam čti bahussuta
str. 101: místo patthama sanghayána čti pathama sangáyana
str. 112: místo nideso čti niddeso
str. 114 a 116: výraz sammatthábhisamecca (samma + attha + abhisamecca) znamená "dokonale pochopiv smysl" a nikoliv "meditační klid dosáhne" (záměna se slovem samatha)
str. 114 a 116: výraz ditth' eva dhamme znamená "zde a nyní" či "v tomto životě" a nikoliv "tak vidíc ve skutečnosti"
str. 115: místo anuppattassa čti anuppannassa
str. 115: místo nibindamáno čti nibbindamáno
str. 117: místo tasmá jehi čti tasmá yehi
str. 118: místo sammávimutiyá čti sammávimuttiyá
str. 120 a 135: místo sammutthána čti samutthána
str. 121: doslovný překlad posledních dvou řádků zní "Co by měla [v mém případě] způsobit ženskost, když je mysl dobře soustředěná, je přítomno vědění a Dhamma je správně viděna?"
str. 123: věta rágadosaparetehi náyam dhammo susambuddho znamená "Pro ty, kdo jsou nakaženi chtíčem a zlobou, je těžké pochopit tuto Dhammu"
str. 123: místo tamokkhandena čti tamokkhandhena
str. 124: věta assavanatá dhammassa pariháyanti znamená "upadají kvůli neslyšení Dhammy"
str. 125, 143, 145, 153, 165: místo evam me suttam čti evam me sutam
str. 125 a 126: místo brahmáni čti bráhmani
str. 126: výraz yonijá va samáná znamená "z lůna zrození jsoucí" a nikoliv "z lůna zrození, ti samí" (záměna se slovem sama)
str. 126 a 144: místo bhássanti čti bhásanti
str. 127 a 144: místo pánátipáti čti pánátipátí
str. 130: místo seyyatthá pi čti seyyathá pi
str. 130: místo passadhi čti passaddhi
str. 132: místo nissinno čti nisinno
str. 132: místo addinádáná čti adinnádáná
str. 132: místo surámerayamajjapamadattháná čti surámerayamajjapamádattháná
str. 142: místo ekassa carita čti ekassa caritam
str. 142: místo aggikkhandam čti aggikkhandham
str. 148: místo samanudesso čti samanuddeso
str. 150: místo tamhá dhamma čti tamhá dhammá
str. 150: místo sappáttihíra-katam čti sappátihíra-katam
str. 150: místo sávakánamananutappo čti sávakánam kálakato anánutappo
str. 152 a 158: termín citta-bháva se v textu vůbec nevyskytuje; věta cittam paňňaňca bhávayam znamená "rozvíjející mysl a moudrost"
str. 157: výraz theraváda se v tomto smyslu v kanonických textech ještě nevyskytuje
str. 163: místo sassamanabráhmanam čti sassamanabráhmanim
str. 164: místo "Nikoliv takového bráhmana vidím" čti "Nikoliv takového, bráhmane, vidím"
str. 170: místo "ctihodný" čti "příteli"
str. 170: místo "Zcela podle toho, co bylo uskutečněno" čti "Když podle toho, co bylo vyloženo"
str. 170: místo "synové z nejlepších rodin odcházejí" čti "synové rodin správně odcházejí"
str. 170: místo "aby vedli ten nejvyšší duchovní život, v tom, co sami uvidíte a přímým poznáním zjistíte, v nácviku toho spočívat budete" čti "ten nejvyšší cíl duchovního života, zde a nyní svým vlastním přímým poznáním uskutečníte a budete prodlévat v jeho dosažení"
str. 170: místo "slyšené [tak] přijímala, že [jej mohla] ve změněné mysli pochopit" čti "dopřávali mu sluchu, vzbudili v mysli porozumění" (záměna se slovem aňňa)
str. 174 a 190: místo pahínati me čti pahínanti me
str. 176 a 179: místo "kterým lze vše to, co kdy začalo, úplně zastavit" čti "cokoliv má povahu vznikání, to vše má i povahu zanikání"
str. 177: výraz nimmánaratí devá znamená "bohové radující se z tvoření"
str. 177: čti paranimmitavasavattino devá, tento výraz znamená "bohové mající vládu nad tvořením druhých"
str. 178: místo "Pochopil's vskutku Kondaňňo" čti "Kondaňňa vskutku pochopil" (jedná se o nominativ, nikoliv o vokativ)
str. 178: místo aňňási-kondaňňo čti aňňáta-kondaňňo
str. 182: místo abhijánati čti abhijánáti
str. 182: místo avajánati čti avajánáti
str. 183: místo pajánati čti pajánáti
str. 183: místo parijánati čti parijánáti
str. 183: místo parippunna čti paripunna
str. 184: místo pabbaja čti pabbajjá
str. 208 a 209: místo kathamáni čti katamáni
str. 209: místo kusala dhammá čti kusalá dhammá
str. 209 a 210: slovo suvisuddham se vztahuje ke slovu sílam ("dobře pročištěná etika") a nikoliv ke slovu ditthi, jež je rodu ženského a je charakterizováno slovem ujuká ("přímý názor")
str. 226: místo thitti-kusalo čti thiti-kusalo


Ačkoliv je tato učebnice sestavena velmi systematicky, působí jisté obtíže nejednotnost ve způsobu transkripce pálijských slov. Autor sice preferuje mezinárodní transkripci, ale občas přeskakuje mezi touto a částečně počeštěnou transkripcí (jako např. na str. 13, 94, 112, 218). Přestože odmítá používání dlouhého "é" a "ó" v zápisu do latinky (str. 15), narazíme v textu na slova jako véda, ájurvéda či dévanágarí (str. 156, 161, 14), která by podle jeho vlastní konvence měla být psána "veda", "áyurveda", "devanágarí". Taktéž už zdomácnělé slovo jóga by se podle této konvence mělo psát "yoga", či snad v částečně počeštěné transkripci "joga" (srov. "Džetavana" na str. 212).

Na str. 160 se dočteme: "Jednoznačně jsem proti tomu, aby páli texty a jazyk byly definovány na základě literatury vzniklé později než pět století po Buddhovi." Autorův výklad původu buddhistických textů, zvláště pokud se jedná o Abhidhammu a s tím související termín mátiká (str. 101, 227), se však jednoznačně opírá o pozdější komentáře (str. 112) a nebere v potaz moderní výzkumy v této oblasti, které rozvoj systematické scholastiky a kategorizace kladou až do staletí po Buddhově smrti a vidí v něm jeden z hlavních zdrojů rozštěpení buddhistické obce do různých škol, lišících se ve své interpretaci různých bodů nauky.

Doufejme, že tato učebnice bude inspirovat čtenáře ke studiu pálijských textů a k praxi v nich obsažené nauky. Snad se také dočkáme publikací překladů do češtiny, jako například textů Théragáthá a Thérígáthá (v překladu ctihodného Ňánasatty), jejichž vydání autor přislíbil již před deseti lety ve své předmluvě ke knize Základy buddhismu (Alternativa 1992). Česká buddhistická veřejnost již dlouho netrpělivě čeká na uveřejnění těchto jemu svěřených překladů, jež obsahují nádherné verše mnichů a mnišek Buddhovy doby a jsou považovány za literární i duchovní skvost.

Bhikkhu GavésakóZpět domů